زيبا نويسى در خط تحريرى
 
پسرهاى عزيزم نكاتى كه بارها و بارها گفتم حتما توجه كنيد و رعايت كنيد
اگر كسى هيچكدام از شىوه هاى نگارش را رعايت نكند رعايت دو چيز در زيباخطش موثر خواهد بود
١- تميزنويسى: بايد سعى كنيم متن خود را بدون خط خوردگى، روى خط زمينه و همه ى سطرها از بالا تا پايين را در يك رديف بنويسيم. 
٢-مرتب نويسى: رعايت كردن فاصله بين كلمات و شكل و اندازه مناسب ميان كلمات است. 
در الفباى فارسى حروفى هستند كه در زمان نوشتن شكل مشتركى دارند ولى با كم و زياد شدن نقطه در آنها تلفظ متفاوت پيدا مى كنند. 
يكى از نكاتى كه به پسرهاى عزيزم تذكر دادم استفاده نكردن از پاك كن است، چون بايد با نوشته ى قبل مقايسه شود. 
تمرينات از روى سرمشق هاى من باشد. 
هرگاه خواستيد بنويسيد قبل از نوشتن كاغذ پوستى را روى كلمات گذاشته سپس چند بار با دقت بنويسيد،آنگاه در دفتر تمرين خود بنويسيد. 
قبل از نوشتن كلمه را با دقت ببينيد سپس به آرامى بنويسيد. براى نوشتن هميشه شكل و اندازه و خط زمينه را در نظر بگيريد. با دقت و حوصله بنويسيد. 
براى من زياد نوشتن مهم نيست،يادگيرى اهميّت دارد.